Αποστολή του ΣΕΣΔΙ είναι να προωθήσει, τη γενική συνειδητοποίηση του ρόλου των συμπληρωμάτων διατροφής στην προαγωγή της καλής υγείας & του ευ ζην, την ενημέρωση για τα ποιοτικά και προσωπικά κριτήρια επιλογής των προϊόντων και να ενθαρρύνει, τη συμμετοχή των εταιριών παραγωγής και εμπορίας και των αρμόδιων διοικητικών και ελεγκτικών αρχών, στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικών

Στόχοι του συλλόγου αποτελούν:

– η ανάπτυξη, χρήση και γνωστοποίηση επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα διατροφής και υγείας

– η συμβολή στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τα προϊόντα υγείας εντός της Ελλάδας αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας και της ελευθερίας επιλογής για τους καταναλωτές

– η ενημέρωση των μελών αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν σε νομοθετικές προτάσεις, όπως επίσης και για τις διοικητικές ενέργειες που μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις τους

– η προάσπιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα μέλη της κοινότητας

– η διαφύλαξη της ακεραιότητας της αγοράς

– η επιμέλεια της εφαρμογής των κατάλληλων προτύπων ποιότητας και καλής παρασκευής.